Museum Thijnhof

Museum voor surrealistische en realistische kunst


Beleidsplan 2019 – 2025

Stichting Museum Thijnhof 10 augustus 2019

 

1. Inleiding

In dit Beleidsplan 2019 – 2025 legt het bestuur van Stichting Museum Thijnhof het beleid op korte termijn vast. Het beleidsplan zal periodiek worden aangepast. Aan de hand hiervan wordt ook het beleid en de strategie op middenlange termijn vastgesteld.

Met dit Beleidsplan voldoet (het bestuur van) Stichting Museum Thijnhof tevens aan de voorwaarde om te kunnen worden aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (hierna: ANBI).

Dit Beleidsplan verschaft eerst (in paragraaf 2) inzicht in de kernprincipes en doelstellingen van de stichting. 

Voor de uitvoering van de doelstelling kan Stichting Museum Thijnhof beschikken over het gebouw, geheten Museum Thijnhof, dat eigendom is de heer C.J.P.Thijn en is omniet ter beschikking gesteld aan Stichting Museum Thijnhof. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op deze overeenkomst.

Uitgangspunt bij dit beleidsplan is het aantal bezoekers van Museum Thijnhof te laten stijgen van ca 1200 bezoekers in 2018 naar ca 10.000 bezoekers in 2025.

In paragraaf 4 wordt het beleid aangegeven ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden, de wijze waarop de stichting fondsen en gelden wil verwerven, de wijze waarop de stichting verkregen inkomsten zal beheren en de manier waarop deze verkregen inkomsten worden besteed. 

Het organisatorische beleid wordt in paragraaf 5 beschreven, ten aanzien van bestuur en bestuursbeloning, vrijwilligers, administratie en publicatie. 

In paragraaf 6 komt het van dit beleidsplan afgeleide communicatie- en marketingbeleid aan de orde, om te komen tot de resultaten die we in de inleiding hebben genoemd, namelijk het verhogen van het aantal bezoekers tot ca 10.000 per jaar in 2025.

In paragraaf 7 wordt een overzicht gegeven van de financiële situatie over de verschillende jaren 2017 t/m 2022. Voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn de financiële prognoses niet verder uitgewerkt, want hoe verder in de toekomst, des te eenvoudiger is het om prognoses te maken, echter de betrouwbaarheid wordt steeds minder.

 

2. Kernprincipes van de stichting

2.1. Statutaire doelstelling

De doelstelling van Stichting Museum Thijnhof is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 

-1- De stichting heeft als doel: Presentatie van de collectie schilderijen en overige daarmede gerelateerde voorwerpen uit het bezit van de heer C.J.P.Thijn Stichting. In een gedeelte van het museum worden belangeloos kunstwerken getoond van andere door het museum geselecteerde kunstenaars werkzaam binnen de kunstuitingen realisme tot surrealisme. Het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

-2- De stichting beoogt het algemeen nut.

-3- De stichting heeft geen winstoogmerk.

Met haar doelstelling beoogt Stichting Museum Thijnhof het algemeen belang te dienen.

 

2.2. Afwezigheid van winstoogmerk

Stichting Museum Thijnhof heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Stichting Museum Thijnhof streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit, dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

 

2.3. Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12 lid 2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling, die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

 

3. Huisvesting en museumplichten 

3.1. Huisvesting

Het Museum Thijnhof heeft de beschikking over het pand gelegen aan de Gasthuisstraat 2a te Coevorden. Het pand is door de eigenaar de heer C.J.P.Thijn verworven in 2015 en is omniet in langdurige bruikleen gegeven aan Stichting Museum Thijnhof. 

 

Het totale gebouw heeft een oppervlakte van ca 600 m2 en bestaat uit:

⦁ Entree oppervlakte ca   10 m2

⦁ Receptie ca   24 m2

⦁ Centrale hal ca 140 m2 met wandlengte van 25 m

⦁ Depotruimte voor kunstwerken ca   18 m2

⦁ Magazijn ca   12 m2

⦁ Toiletten ca   36 m2

⦁ Bestuurskamer ca   30 m2

⦁ Binnentuin ca   70 m2

⦁ Expositieruimte nr 1 ca   18 m2 met wandlengte van 13 m

⦁ Expositieruimte nr 2 ca   22 m2 11 m

⦁ Expositieruimte nr 3 ca   18 m2 12

⦁ Expositieruimte nr 4 ca   72 m2 31 )*

⦁ Expositieruimte nr 5 ca   14 m2   9

⦁ Expositieruimte nr 6 ca   56 m2 29 )*

⦁ Expositieruimte nr 7 ca   12 m2 11

⦁ Expositieruimte nr 8 ca   12 m2 11

⦁ Expositieruimte nr 9 ca   12 m2 11

)* wandlengte incl. de losgeplaatste wanden midden in de zaal

 

De totale expositieruimte is ca 235 m2 met een totale wandlengte van ca 160 m.

 

3.2. De collectie

Het primaire doel van Stichting Museum Thijnhof is de werken van Kees Thijn tentoon te stellen en te beheren, waaronder ook wordt verstaan het bewaren van de schilderijen in het depot in Museum Thijnhof te Coevorden en het uit lenen van de schilderijen volgens een bruikleenovereenkomst.

Voor het bewaren en beheren van deze werken van de hand van Kees Thijn worden deze volgens een afgesproken codering geordend. De schilderijen, ca 350 zijn en blijven eigendom van de C.J.P.Thijn Stichting. 

Museum Thijnhof schaft periodiek kunstwerken aan. Ook deze werken worden gecodeerd, tentoon gesteld en beheerd. Tot het beheer van de collectie behoort ook de besluitvorming om over te gaan tot afstoting  van de in beheer zijnde kunstwerken. 

 

3.3. Certificering

Afgesproken is dat Museum Thijnhof de certificering zal uitvoeren om opgenomen te worden in het Museumregister. Hiermee zal in 2019 worden aangevangen. De pretoets is ingediend en de belangrijkste zaken, die nog moeten worden gedaan, is het opstellen van het Collectieplan en het plan voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en het vastleggen van de Registratie van Incidenten. De totale initiële kosten bedragen in 2019 ca € 6000, incl. de kosten van het registeren.  

 

3.4. Exposities

Tot op heden werd 5 à 6 maal per jaar een expositie van 2 maanden georganiseerd met naast werken van de vaste exposanten, Kees Thijn en zijn vakbroeders Jan van den Brink en Henk Bloemhof werden kunstwerken van verschillende Nederlandse schilders getoond. 

In de zogenaamde Meet & Greet - bijeenkomsten kunnen de kunstenaars hun werken toelichten, waarbij het hun intentie is hun kunstwerken te verkopen. Museum Thijnhof werkt daarbij niet met een provisiestelsel, maar verhuurt de expositieruimte voor bepaalde tijd een de kunstenaars.

In 2018 is de aanzet gegeven van de Drentse schilder Erasmus Bernardus von Dülmen Krumpelmann (kortweg Van Dulmen) om in 2019 een tentoonstelling te organiseren in samenwerking met het Drents Museum te Assen, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum te Assen en met meerdere partijen, zoals overheden en particuliere verzamelaars. Dit alles binnen de doelstelling van de Stichting. Tijdens deze tentoonstelling is een boek gewijd aan de werken van deze kunstenaar.

In de toekomst zal elk jaar tijd en ruimte worden ingedeeld voor een tentoonstelling van reeds overleden bekende Drentse schilders en ook zal vanaf eind 2021 voor het eerst gedurende een aantal maanden een expositie gewijd worden aan bekende nog levende kunstenaars in Drenthe.

 

4. Algemeen beleid 

4.1. Te verrichten werkzaamheden 

In de periode 2019 – 2025 zal het beleid ten aanzien van de exposities gecontinueerd worden, met dien verstande dat er vanaf 2020 4 expositie - perioden van drie maanden zijn, namelijk

 - één met een overleden Drentse kunstenaar (plus een uitgave van een boek)

 - één met nog levende en in goede gezondheid verkerende Drentse kunstenaar

-  twee perioden met de kunstwerken van kunstenaars van realisme tot surrealisme, die hun werken in Museum Thijnhof om hun werken te tonen, toelichten tijdens de zogenaamde Meet & Greet - bijeenkomsten, en te verkopen.

In 2020 zal één grote tentoonstelling zal worden georganiseerd van een overleden Drentse schilder, Evert Musch, die de Drentse cultuur en het Drentse landschap heeft vastgelegd in zijn werk. En eind 2020 is er een expositie (zonder boek) van Jan van Loon, een nog levende bekende Drentse kunstenaar.

Ook in deze beleidsperiode  wordt door het bestuur van Stichting Museum Thijnhof beoordeeld en beslist in hoeverre bovenstaande activiteiten kunnen worden voortgezet, verminderd of juist uitgebreid. Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid bezoekers, de sponsors, de vrienden, de aanwezigheid van vrijwilligers en exposanten, die hun kunstwerken hier ten toon stellen.

 

4.2. Inkomsten 

Museum Thijnhof verwerft financiële middelen door: 

 

4.2.1 Verhuur ruimten aan exposanten

Verhuur van ruimten aan exposanten, die hierdoor aan de wisselende exposities kunnen deelnemen. 

In de begroting vanaf 2020 is hiervoor een bedrag van € 5000 geraamd. Dit komt overeen met de afgesproken verhuurprijzen van de verschillende ruimtes in het Museum. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze verhuur is in eerste instantie belegd bij Kees Thijn, in samenspraak met de andere bestuursleden.

 

4.2.2 Verhuur ruimten culturele activiteiten

Verhuur van ruimten voor andere en/of vergelijkbare culturele activiteiten. 

Het beleid / de bestuurlijke verantwoordelijkheid is er op gericht deze verhuur te vervolgen en uit te bouwen. De verantwoordelijkheid is in eerste instantie belegd bij de bestuursleden, in samenspraak met  Kees Thijn. 

 

4.2.3 Verhuur ruimten zakelijk

Verhuur van ruimten voor zakelijke (en niet in eerste instantie culturele) activiteiten, die bedoeld zijn sponsors, vrienden en andere donateurs te werven voor (mede bekostiging van) het Museum.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze verhuur is in eerste instantie belegd bij de bestuursleden, in samenspraak met Kees Thijn.

 

4.2.4 Sponsors

Sponsoren dragen minimaal € 100,- per jaar bij en krijgen hiervoor afgesproken tegenprestaties. Momenteel (augustus 2019) telt Museum Thijnhof nog een gering aantal sponsors. 

Het beleid is er daarom op gericht dit aantal sponsors te vergroten door middel van specifieke bijeenkomsten, activiteiten en koppelingen met communicatie- en marketingactiviteiten (zie ook paragraaf 5).

 

4.2.5 Vrienden/donateurs

Deze vrienden dragen € 20,- tot € 30,- per jaar bij en krijgen hiervoor afgesproken tegenprestaties. Momenteel (augustus 2019) telt Museum Thijnhof zo’n 40 vrienden. 

Het beleid is er op gericht dit aantal vrienden te vergroten door middel van specifieke bijeenkomsten, activiteiten en koppelingen met communicatie- en marketingactiviteiten (zie paragraaf 5).

 

4.2.6 Bezoekers

Deze bezoekers betalen per persoon in 2019 een entreeprijs van € 5,- en krijgen hiervoor toegang tot het Museum. De toegangsprijs wordt jaarlijks herzien.

Bij speciale tentoonstellingen kan het bestuur besluiten de toegangsprijs aan te passen.

Het beleid is er op gericht dit aantal bezoekers te vergroten door middel van specifieke bijeenkomsten en gerichte communicatie- en marketingactiviteiten (zie paragraaf 5) 

Mocht het aantal bezoekers zodanig groeien dat de huidige openingstijden niet (meer) toereikend zijn, dan kunnen deze worden uitgebreid. Omgekeerd is, bij vermindering van bezoekers, inperking mogelijk.

 

4.2.7 Museumjaarkaart

Als de certificering afgerond is zal ook onderzocht worden welke de voordelen zijn voor Museum Thijnhof om deelnemer te worden voor de Museumjaarkaart. Wel is bekend dat de afdracht normaliter ca 40% van de verkoopprijs van de toegangskaarten. Door gebruik te maken van de Museumjaarkaart zal het aantal bezoekers verder stijgen.

 

4.2.8 Verkoop van consumpties en aan exposities gerelateerde middelen.

Tijdens openingstijden is in het Museum een lichte vorm van horeca toegestaan, door middel van verkoop van consumpties en aan exposities gerelateerde middelen (zoals kaarten, boeken en dergelijke). Dit wordt grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het beleid is er op gericht deze verkoop niet onnodig te vergroten, aangezien het niet tot een primaire activiteit behoort, maar wel op basis van behoefte te blijven voortzetten.

 

4.2.9 Werven van fondsen, subsidies en/of overige inkomstenbronnen.

In 2018 is voor het eerst subsidie (€ 2000 verleend door RABO-bank voor de zogenaamde Thijnhof CultUurtjes die buiten de zomerperiode maandelijks worden georganiseerd. En voor de tentoonstelling van Von Dülmen Krumpelmann, werd een 3-tal subsidies toegezegd (€ 4500 door het Aanjaagfonds Evenementen van Gemeente Coevorden, € 2500 van Warming Stichting te Sleen, en € 2000 door Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te Assen).

De genoemde subsidies zijn gedeeltelijk in 2019 geboekt. Het beleid is er op gericht subsidiebronnen aan te boren, teneinde de noodzakelijke, maar zeer gewaardeerde bijdragen van de heer Thijn te kunnen verminderen en uiteindelijk te stoppen. 

 

4.2.10 Structurele bijdragen

Tot nu toe heeft Museum Thijnhof geen beroep behoeven te doen op structurele bijdragen van externe partijen. Nu het beleid voor de komende jaren is vastgesteld en veranderingen in de bedrijfsvoering zodanige vormen gaan aannemen, is het behoud van goede vrijwilligers en het in dienst nemen van een medewerker van groot belang. In het overleg met Gemeente Coevorden zal onderzocht worden of en hoe Gemeente Coevorden een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere uitbouw van de culturele activiteiten van Museum Thijnhof.

 

4.3. Vermogen 

Museum Thijnhof houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

 

4.4. Bestedingsbeleid

Museum Thijnhof besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling, door (vaste en wisselende) exposities en andere culturele en/of zakelijke activiteiten te organiseren of anderszins mogelijk te maken.

Hiertoe behoort ook het besteden van voldoende middelen aan marketing- en communicatiebeleid, teneinde het Museum op de kaart te zetten in Coevorden en wijde omgeving, en aantrekkelijk(er) te maken voor toeristen, geldschieters en andere belangstellenden, die de culturele activiteiten steunen.

Teneinde het Museum in goede staat te houden, wordt een deel van de inkomsten ook besteed aan onderhoud en (indien nodig) vernieuwing van inventaris en binnen- en buitenruimtes. 

 

4.5. Beschikking over het vermogen

Op grond van artikel 6 van de statuten van Museum Thijnhof (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

 

4.6. Financieel beheer

De financiën vormen een vast agendapunt tijdens de bestuursvergaderingen. De verplichtingen op korte en lange termijn komen hier ter sprake evenals de tegoeden en de vorderingen op korte termijn. In de begroting worden de financiën geraamd en via de jaarrekening worden ze verantwoord, gecontroleerd door een accountant en goedgekeurd door het bestuur. Waarna publicatie volgens ANBI - richtlijnen volgt.

 

5. Organisatie 

5.1. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Museum Thijnhof ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. 

Museum Thijnhof heeft geen personeel in dienst. 

Wel is een groep vrijwilligers beschikbaar (zie 5.2), die zich inzet voor alle genoemde activiteiten. Gezien de inspanningen zal vanaf 2019 bij grote tentoonstellingen (zoals de Van Dulmen tentoonstelling) en bijzondere uit te voeren activiteiten (certificering) een vrijwilligersvergoeding worden gegeven conform de daarvoor geldende overheidsbepalingen.

 

5.2. Vrijwilligers

Elk museum staat en valt met de aanwezigheid van voldoende loyale vrijwilligers. Museum Thijnhof is voor haar werkzaamheden afhankelijk van hun inzet. 

Het bestuur heeft een coördinator bereid gevonden vanuit de eigen vrijwilligersgroep, die de organisatie en inzet van de vrijwilligers op zich neemt. 

Per 1 augustus 2019 is het aantal vrijwilligers 16.

Gezien de huidige grootte van de groep vrijwilligers, voorziet het bestuur dat de inzet nauwelijks toereikend is voor ‘reguliere’ activiteiten tijdens de openingstijden in 2019 (donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur), zoals (openingen van) exposities, Meet & Greet - bijeenkomsten met kunstenaars en overige culturele en/of zakelijke activiteiten.

En ook de leeftijdsopbouw is zodanig dat er een actief beleid wordt gevoerd om vrijwilligers te werven, zodat het Museum kan voldoen aan de door haar gestelde taken, ten aanzien van openingstijden en eisen door ten aanzien van de gestelde verantwoordelijkheden (Museumregistratie)

Het bestuur beoordeelt en beslist hierover; “de vrijwilligers” is een vast agendapunt tijdens bestuursvergaderingen.

Gezien de toegenomen werkzaamheden in verband met de organisatie van de grotere tentoonstellingen is het wenselijk de coördinator van de vrijwilligersorganisatie een belangrijkere taak in de organisatie te geven. De coördinator is de spil waar alles om draait. In de begroting voor de toekomst wordt rekening gehouden met een dienstverband, waarvan de details nog moeten worden bepaald.

 

5.3. Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van Museum Thijnhof wordt gevoerd door de secretaris, in samenspraak met het bestuur.

De jaarrekening van Museum Thijnhof wordt opgesteld door de penningmeester, die hierbij gebruik maakt van de diensten van administratiekantoor, Bos Consultants te Wijster.

 

5.4. Publicatie

Museum Thijnhof voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.thijnhof.nl.

Deze website is tevens een belangrijk communicatiemiddel, dat ook bij het communicatie- en marketingbeleid een grote rol speelt (zie paragraaf 6).

 

6. Marketing- en communicatie

6.1 Algemeen

Net als iedere andere organisatie, heeft Museum Thijnhof marketing en communicatie nodig, om diverse doelgroepen te kunnen informeren over, betrekken bij en deelgenoot te maken van haar bestaan, haar bestaansrecht en haar beleid. 

In die zin vormt marketing en communicatie een wezenlijk onderdeel van dit beleid. Des te beter met doelgroepen als sponsors, donateurs, vrienden, bezoekers en overige geïnteresseerden wordt gecommuniceerd, des te groter is de kans dat deze doelgroepen positief bijdragen aan het imago (en daarmee aan het voortbestaan) van het Museum. 

Sinds de oprichting en opening van het Museum (medio 2015) wordt een aantal communicatieactiviteiten ontplooid, dat in 2019 is voortgezet.

Met marketing worden activiteiten bedoeld om (markt)partijen aan het Museum te binden, waarbij sprake is van een financiële inspanning. Bij communicatieactiviteiten is dit doorgaans niet of nauwelijks het geval, behalve dat met beheer en onderhoud van de website kosten gemoeid zijn.

In de toekomst is een nauwere samenwerking wenselijk met het Stedelijk Museum Coevorden en mogelijk in een later stadium met de Synagoge te Coevorden. Met name de afstemming van elkaars verschillende activiteiten en het gezamenlijk voeren van een goede promotie is van groot belang om het aantal bezoekers van elkaars musea te verhogen.

 

6.2 Communicatiebeleid 

Museum Thijnhof wil ook in 2019 en verdere jaren blijven communiceren met diverse ‘interne’ en ‘ externe’ doelgroepen. Hiertoe wordt, tegen redelijk beperkte kosten, een aantal middelen ingezet, structureel en incidenteel. 

Met ‘interne doelgroepen’ (zowel bestaand als potentieel) worden bedoeld: het bestuur, de vrijwilligers en (tijdens activiteiten) de kunstenaars en anderen, die exposeren en/of activiteiten ontplooien.

Met ‘externe doelgroepen’ (zowel bestaand als potentieel) worden bedoeld: sponsors, donateurs, vrienden, bezoekers en overige belangstellenden voor (de activiteiten in) het Museum, zowel lokaal (Coevorden), regionaal (provincie Drenthe) als regio-overstijgend.

 

6.2.1 Interne doelgroepen

De communicatie tussen de verschillende groepen die betrokken zijn bij Museum Thijnhof geschiedt middels de bekende communicatielijnen. 

Wat betreft het communiceren van exposities, Meet & Greet - bijeenkomsten en dergelijke, wordt in samenwerking met de kunstenaars afgesproken dat ze tijdig (dat wil zeggen uiterlijk vier weken voor aanvang van de expositieperiode) informatie en beeldmateriaal aanleveren bij het hiertoe aangewezen bestuurslid, medewerker of vrijwilliger, teneinde:

-1- e.e.a. in het museum zelf te kunnen etaleren, 

-2- posters en flyers te ontwerpen, drukken en verspreiden, 

-3- de website van deze informatie en beelden te voorzien,

-4- de nieuwsbrieven van deze informatie en beelden te voorzien,

-5- de media (lokaal, regionaal en landelijk) van deze informatie en beelden te voorzien.

De hiermee gepaard gaande administratie en facturering geschiedt door onderling overleg en tijdige afstemming (en afhandeling) tussen kunstenaar(s), penningmeester en de vrijwilliger, die het ontwerp voor de promotiemiddelen en (beheer van de) website voor haar rekening neemt.

 

6.2.2 Externe doelgroepen

Wat betreft het informeren, bereiken en interesseren van externe doelgroepen, wordt ook vanaf 2019 een mix aan specifieke communicatiemiddelen ingezet.

Het gaat structureel om:

-1- (beheer, actualisatie en onderhoud van) de website www.thijnhof.nl ,

-2- (beheer, actualisatie en onderhoud van) sociale media van het Museum (Twitter, Facebook),

-3- (vormgeven en digitaal verspreiden van) nieuwsbrieven richting relevante doelgroepen,

-4- informeren van lokale, regionale, landelijke en specifieke media,

-5- het organiseren en presenteren van specifieke bijeenkomsten voor (potentiële) sponsors, 

donateurs, en andere geïnteresseerden.

 

De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij het bestuur, in samenspraak het hoofd van de vrijwilligersorganisatie, die het beheer van de website voor zijn/haar rekening neemt. Afstemming en desgewenst rapportage gebeuren frequent in en met het bestuur. 

 

6.3 Marketingbeleid 

Aanvullend op en/of synchroon aan de bovengenoemde communicatieactiviteiten en – middelen, is het beleid er tot nu toe op gericht de bekendheid van het Museum (en daarmee een mogelijke bron aan de commerciële inkomsten) te vergroten door middel van structurele marketingactiviteiten.

Vanaf 2017 werd ca € 2800 uitgegeven voor het inzetten van deze marketing- en promotie activiteiten. Dit bedrag zal tot 2022 worden verhoogd tot ca € 8000 per jaar. Jaarlijks zal het effect hiervan worden geëvalueerd en, indien wenselijk, worden bijgesteld.

 

6.3.1 Doelgroepen lokaal en regionaal

Wat betreft de doelgroepen worden hiermee voornamelijk lokale en regionale sponsors, donateurs, ondernemers, scholen en andere belangstellenden bereikt.

Dit gebeurt (naast het bij 6.2 genoemde) door:

- te adverteren in publicaties en/of advertorials die voor deze doelgroep relevant zijn,

- deelname aan en/of bezoek aan (net)werkbijeenkomsten waarbij deze doelgroep aanwezig is,

- organiseren en faciliteren van specifieke bijeenkomsten in het museum (zoals zakelijke activiteiten, in combinatie met rondleidingen, Meet & Greet - bijeenkomsten; dergelijke activiteiten kunnen ook via sponsoring plaatsvinden).

 

6.3.2  Overige

Daarnaast worden inspanningen verricht teneinde (het aantal) bezoekers van buiten de regio te vergroten, wellicht ook buiten de huidige openingstijden. Dit zal gebeuren door:

- een nauwere samenwerking met het Stedelijk Museum te Coevorden

- mogelijk een samenwerking met de Synagoge te Coevorden

- nauwe(re) samenwerking met de gemeente Coevorden;

- nauwe(re) samenwerking met Tourist Info Coevorden, Tourist Info Emmen en Marketing Drenthe;

- opzetten van een samenwerking met bekende musea in Noord-Nederland en mogelijk in de regio Bentheim in Duitsland. 

-(door)ontwikkeling van huisstijldragers (logo, kaartjes, posters, pennen, borden, overige uitingen);

- brochures (Nederlandstalig en eventueel Duitstalig) samen te stellen, vorm te geven, te ontwerpen en te (laten) verspreiden. 

Door de bij 6.2 en 6.3 genoemde activiteiten te begroten, te meten welk effect ze hebben, dit te evalueren en vervolgens jaarlijks te plannen, beoordeelt en beslist het bestuur over de structurele en incidentele inzet van communicatie- en marketingmiddelen en –instrumenten. 

 

6.4 Tabel communicatie en marketing

Intern

Bestuur Vergaderingen 2 x per jaar

Opening tentoonstellingen 4 tot 6 x per jaar

Vrijwilligers Bijeenkomsten 2 x per jaar

Exposanten Exposities 4 tot 6 x per jaar

Extern

Sponsors Bijeenkomsten 2 x per jaar

Opening tentoonstellingen 4 tot 6 x per jaar

Vrienden Vriendenpas 1 jaar, wordt jaarlijks verlengd

Bezoekers )* Entreeprijs gedurende openingstijden

Media Persberichten, interviews afh. van het aantal tentoonstellingen

 

)*   Het aantal bezoekers aan ons museum in 2018 was ca 1200; dit aantal zal verhoogd moeten worden om Museum Thijnhof met succes te continueren. Daarom worden naast de huidige activiteiten andere speciale tentoonstellingen verzorgd, die meer binding hebben met Drenthe en de noordelijke regio’s van Nederland.

In de periode 2019 t/m 2025 wil Museum Thijnhof door de bovengenoemde inspanningen het aantal bezoekers verhogen tot ca 3000 à 3500 in 2019 en tot ca 10.000 in 2025.

 

6.5  Promotie en publiciteit 

In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het publiciteitsplan van Thijnhof er uitziet voor 2020 en verdere jaren:

⦁ Website 2018 9000 bezoekers, doel 2020 e.v.: 20000

⦁ Social Media:

⦁ Twitter 2018 500 volgers, doel 2020 e.v. 1000

⦁ Facebook 2018 500 volgers, doel 2020 e.v. 1000

⦁ Nieuwsbrief (digitaal) 2018 500 ontvangers, doel 2020 e.v. 1000

⦁ Persberichten: locale, regionale en landelijke pers, bereik meer dan 200.000. Zoals de Uitkrant van VanPlan (Dagblad van het Noorden) en andere tijdschriften op het gebied van toerisme en cultuur.

⦁ Contacten met RTV Drenthe met betrekking tot het bekend maken middels radio en TV.

⦁ Posters: 120 stuks per jaar, gerichte verspreiding aan Vrienden van Museum Thijnhof, recreatiebedrijven en diverse bedrijven in de regio.

⦁ Overige: ToReCo (Coevorden), Marketing Drenthe, etc.

 

Om bijvoorbeeld de tentoonstelling van Van Dulmen zo veel mogelijk onder de aandacht van het publiek te brengen, is tijdig contact worden opgenomen met de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen. Eveneens bestaan er contacten met RTV  Drenthe en is bekendheid worden gegeven via de Social Media.

Ook werden de sponsoren en vrienden van Museum Thijnhof van de tentoonstelling op de hoogte worden gebracht.

Evenals bij de Van Dulmen tentoonstelling in 2019, zullen ook  bij de volgende tentoonstellingen over bekende Drentse schilders,  de kunst- en cultuurmedewerkers van de verschillende tijdschriften, vroegtijdig op de hoogte worden gebracht.

 

⦁ Financiën

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

  realiteit realiteit prognose  

Opbrengsten:  

Donatie CJP Thijn 8300 7479 6000 PM PM PM

Sponsoren 200 2049 2000 3000 3000 3000

Bijdrage Gemeente 0 0 12500 15000 15000 15000

Verhuur expositieruimte 7019 5739 6000 5000 5000 5000

Verhuur vitrine 599 570 600 600 600 600

Vriendenpassen 700 430 800 1000 1200 1200

Entrees 4541 3355 12000 14000 16000 18000

Opbrengst consumpties 170 276 600 600 700 700

Overige opbrengsten 598 353 600 800 1000 1000

Boekenverkoop 4000 6000 7000 7000

Subsidies kunstuitingen 0 4500 10000 10000 12000 12000

Totale opbrengsten 22127 24751 55100 56000 61500 63500

Inkoop van  de omzet 536 425 2000 2500 3000 4000

   

Bruto marge 21591 24325 53100 53500 58500 59500

   

Kosten:  

Kosten personeel 0 0 7500 15000 15000 15000

Vrijwilligers 324 1577 2000 3000 3000 4000

Huisvesting 6576 5473 6000 6000 7000 7000

Exploitatiekosten 1562 799 1000 1500 1500 2000

Kantoor 1480 2226 2000 3000 3000 3000

Boekeninkoop  )* 7000 4000 4000 4000

Marketing / verkoopkosten 2811 1283 5000 6000 7000 8000

Kosten certificering 255 6000 2000 1000 1000

Extra kosten grote expositie )** 6033 6000 6000 8000 8000

Algemene kosten 4635 2941 4500 5000 5000 5000

Financiële lasten 638 568 500 500 500 500

Totale kosten 18026 21155 47500 52000 55000 57500

   

Resultaat 3565 3170 5600 1500 3500 2000

   

Investeringen  )*** 1265 3500 3000 3000 4000 5000

   

Liquide middelen 9935 11041 13641 12141 11641 8641

Eigen vermogen 10242 13409 17709 17309 181099 16409 

 

)*          Boekinkoop 2019:  500 boeken van Van Dulmen, vanaf 2020 lagere aantallen namelijk 250.

)**        De kosten voor de grotere exposities zijn gedeeltelijk onder andere noemer opgenomen

)***     De investeringen omvatten  verbeteringen aan de inventaris en aanschaf kunstwerken, op de algemene investeringen wordt 20% afgeschreven.